Fastighetsbolag – Akademiska Hus

Ett fastighetsbolags verksamhet går ut på att sälja, köpa och förvalta fastigheter, och genom intäkter från hyra och vinster från försäljningarna skapa vinst i företaget. I Sverige finns det två generella kategorier som fastighetsbolagen kan delas in i: allmännyttiga fastighetsbolag och privata fastighetsbolag. De förstnämnda ägs av staten eller av en kommun, och drivs endast för att tillhandahålla fastigheterna, det vill säga utan vinstsyfte. Fastigheterna som ägs av allmännyttiga fastighetsbolag brukar till största delen bestå av hyresrätter. De privata fastighetsbolagen, å andra sidan, har ett rent vinstsyfte med sin verksamhet. De äger ofta olika typer av fastigheter.

Ett fastighetsbolag som inte passar in i någon av dessa två generella kategorier är faktiskt Sveriges näst största: Akademiska Hus. Akademiska Hus är ett aktiebolag som ägs av staten. Från och med 1918 hade alla statliga myndigheters lokalfrågor hanterats av ett statligt verk som hette Byggnadsstyrelsen. När Byggnadsstyrelsen avvecklades 1993 fördelades verkets ansvarsområde på flera olika myndigheter och statligt ägda bolag, däribland Akademiska Hus.

Akademiska Hus’ uppdrag från regeringen är således att äga och förvalta fastigheter som används av Sveriges universitet och högskolor. Bolaget är idag främst i Sverige vad gäller fastigheter som är specialanpassade för forskning och utbildning. Akademiska Hus har sitt huvudkontor i Göteborg, men bedriver sin verksamhet i hela Sverige, då bolaget är uppdelat i sex regioner. Bolagets norra region hamnade i blåsväder 2012, då SLU, Sveriges Lantbrukaruniversitet, ville bygga ut sina lokaler i regionen. Konkurrensverket krävde då i domstol att Akademiska Hus skulle betala böter på 3 miljoner kronor. Detta eftersom ett kontrakt skrivits med en byggnationsleverantör utan att en offentlig upphandling gjorts. Kritik har även riktats mot Akademiska Hus från universitetens sida, då bolaget anklagats för att ta ut oskäligt höga hyror jämfört med marknadspriset.

Vid bildandet 1993 tog Akademiska Hus AB över ansvaret för 1 350 000 kvadratmeter, vars värde vid den tiden uppgick till 7,8 miljarder kronor. Detta var dock inte bolagets hela ansvarsområde, då ytterligare 820 000 kvadratmeter skulle tillkomma ett år senare, efter att vissa spörsmål angående fastigheternas ägare utretts. Priset för de tillkomna fastigheterna var då 5,6 miljarder kronor. Om du vistas i lokalerna på ett universitet eller en högskola i Sverige är därför sannolikheten stor att de förvaltas av Akademiska Hus AB – på gott och ont, enligt somliga.

Fastighetsbolag – Akademiska Hus 1